Jak do nas dołączyć?
Dwa proste kroki!

Etap 1

Analiza dokumentów – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

Etap 2

Indywidualne spotkanie ucznia i rodziców z dyrektorem szkoły, omówienie oczekiwań co do edukacji licealnej.

Formularz zgłoszeniowy do Liceum Korczaka w Lublinie

Rekrutacja na rok szkolny

Klasa do której uczeń ma być przyjęty

Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczeń posiada opinię o specyficznych trudnościach w nauce (dysgrafia, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)

Skąd dowiedziałeś się o ofercie Liceum Korczaka w Lublinie?

Zgody

11 + 12 =